กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

14 มีนาคม 2562 : งานเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์กลางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน 14 มีนาคม 2562 : งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เภสัชกรหญิงธาราริน นิมมล หัวหน้างานเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์กลางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมบุคลากร งานเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์กลาง เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ภญ.ธาราริน นิมมล หัวหน้างานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง พร้อมบุคลากร งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี