กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

9 ตุลาคม 2563 : ฝ่ายโครงการตามพระดำริ งานหน่วยแพทย์พระราชทานและทีมงาน ได้สืบสานพระปณิธาน ขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตามุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทุกถิ่นฐาน 9 ตุลาคม 2563 : ฝ่ายโครงการตามพระดำริ งานหน่วยแพทย์พระราชทานและทีมงาน ได้สืบสานพระปณิธาน ขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตามุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทุกถิ่นฐาน

9 ตุลาคม 2563 : ฝ่ายโครงการตามพระดำริ งานหน่วยแพทย์พระราชทานและทีมงาน ได้สืบสานพระปณิธาน ขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตามุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทุกถิ่นฐาน โดยไปติดตามอาการ และดูแลถามความต้องการของผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้านส่วนมากจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และพิการอื่นๆ และขาดคนดูแล โดยอยู่เพียงลำพังเนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทำงาน หารายได้ ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2563 ณ ชุมชนรอบรั้ว โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
การให้ความช่วยเหลือ โดยให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละราย หรือของผู้ป่วยได้ขอมา ซึ่งเป็นสิ่งของที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับบริจาคมา (ส่วนมากจะได้รับมาจากกรมศุลกากร บริษัทไทยโอซูก้าเป็นต้น) เช่นวีลแชร์ อาหารเสริม ผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์ให้อาหารทางหน้าท้อง ที่นอนลม โต๊ะอาหารผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ประชาชนที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากทีมงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่างปลื้มปิติ และรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

 

9 ตุลาคม 2563 : ฝ่ายโครงการตามพระดำริ งานหน่วยแพทย์พระราชทานและทีมงาน ได้สืบสานพระปณิธาน ขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตามุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทุกถิ่นฐาน โดยไปติดตามอาการ และดูแลถามความต้องการของผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้านส่วนมากจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และพิการอื่นๆ และขาดคนดูแล โดยอยู่เพียงลำพังเนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทำงาน หารายได้ ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2563 ณ ชุมชนรอบรั้ว โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
การให้ความช่วยเหลือ โดยให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละราย หรือของผู้ป่วยได้ขอมา ซึ่งเป็นสิ่งของที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับบริจาคมา (ส่วนมากจะได้รับมาจากกรมศุลกากร บริษัทไทยโอซูก้าเป็นต้น) เช่นวีลแชร์ อาหารเสริม ผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์ให้อาหารทางหน้าท้อง ที่นอนลม โต๊ะอาหารผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ประชาชนที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากทีมงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่างปลื้มปิติ และรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้