กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

5 เมษายน 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 เมษายน 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน (รหัส 370104) และ ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน (รหัส 370104) และ ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย