พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

3 พฤษภาคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 3 พฤษภาคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายวลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน จำนวน 400 ชุดมอบแก่ประชาชน ในพื้นที่ ผู้ประสบวาตภัย ในจังหวัดพิจิตร รวม 8 อำเภอ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน 400 ครัวเรือน

โดยมีนายวรพันธ์ สุวัณณุุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร จากนั้น เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอายุ 57 ปี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และผู้สูงอายุ 84 ปี ที่อยู่บ้านคนเดียว ซึ่งเป็นผู้ ประสบวาตภัยทั้ง 2 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ทั้งนี้ยังความปลาบปลื้มให้แก่ราษฎรชาวจังหวัดพิจิตร อย่างหาที่สุดมิได้

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายวลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน จำนวน 400 ชุดมอบแก่ประชาชน ในพื้นที่ ผู้ประสบวาตภัย ในจังหวัดพิจิตร รวม 8 อำเภอ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน 400 ครัวเรือน 

โดยมีนายวรพันธ์ สุวัณณุุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร จากนั้น เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอายุ 57 ปี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และผู้สูงอายุ 84 ปี ที่อยู่บ้านคนเดียว ซึ่งเป็นผู้ ประสบวาตภัยทั้ง 2 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ทั้งนี้ยังความปลาบปลื้มให้แก่ราษฎรชาวจังหวัดพิจิตร อย่างหาที่สุดมิได้