พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

4 กุมภาพันธ์ 2563 : ขอพระราชทานกราบทูลแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : ขอพระราชทานกราบทูลแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอพระราชทานกราบทูลแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานผู้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่ทรงรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ และยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช 2020 ณ ราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ซายย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ที่มา: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

รับชมวิดีทัศน์เพิ่มเติม

ขอพระราชทานกราบทูลแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานผู้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่ทรงรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ และยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช 2020 ณ ราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ซายย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ที่มา: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

รับชมวิดีทัศน์เพิ่มเติม