พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

11 ตุลาคม 2561: หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 11 ตุลาคม 2561: หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

11 ตุลาคม 2561: หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สนามกีฬาเคหะชุมชนบางบัว เขตหลักสี่ 
 
ศาสตราจารย์ ดร. สมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัย ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ด้วยทรงตระหนักถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพโดยทีมแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด และให้บริการกายภาพบำบัดลดปวด แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เคหะชุมชน เขตหลักสี่ และเขตใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้ารับบริการ 201คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 50 ราย
ระบบทางเดินหายใจ 29 ราย ทำกายภาพ 40 ราย เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 61 ราย
 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับกล่องยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน และอาหารพระราชทาน สร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้
11 ตุลาคม 2561: หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สนามกีฬาเคหะชุมชนบางบัว เขตหลักสี่ 
 
ศาสตราจารย์ ดร. สมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัย ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ด้วยทรงตระหนักถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพโดยทีมแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด และให้บริการกายภาพบำบัดลดปวด แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เคหะชุมชน เขตหลักสี่ และเขตใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้ารับบริการ 201คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 50 ราย
ระบบทางเดินหายใจ 29 ราย ทำกายภาพ 40 ราย เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 61 ราย
 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับกล่องยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน และอาหารพระราชทาน สร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้