พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

29 มกราคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 29 มกราคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000ผืน โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และ ราษฎรชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมพิธีและให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณลานวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เข้าเยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง รายแรก นายประพันธ์ พรรณสุข อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ต.กัลยาณิวัฒนาอ.กัลยาณิวัฒนา ที่ป่วยติดเตียงด้วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวา ซึ่งมีญาติให้การดูแล พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากนั้น รายที่ 2 นายสมชาย คีรีชัยพฤกษา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นโรคเกี่ยวกับสมองและมอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกด้วย

จังหวัดเชียงใหม่มีเขตการปกครอง 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน ประชากร 1,746,840 คน สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 388,970 คน จำแนกเป็นผู้สูงอายุ 174,078 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 4,237 คน คนพิการ ทุพพลภาพ 35,494 คน ผู้มีรายได้น้อย 60,142 คนและผู้เดือดร้อนทั่วไป 115,019 คน

ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบรรเทาภัยความเดือดร้อนของราษฎรแล้ว ยังเป็นขวัญ กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว เหล่าพสกนิกรกลุ่มชาติพันธ์ซึ่งร้อยละ90เป็นชาวเขา เช่นเผ่าปกาเกอยอ อีกร้อยละ10เป็นชาวเขาเผ่าม้งลีซอ ชึ่งต่างซาบซึ้งถึงความห่วงใยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000ผืน โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และ ราษฎรชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมพิธีและให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณลานวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เข้าเยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง รายแรก นายประพันธ์ พรรณสุข อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ต.กัลยาณิวัฒนาอ.กัลยาณิวัฒนา ที่ป่วยติดเตียงด้วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวา ซึ่งมีญาติให้การดูแล พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากนั้น รายที่ 2 นายสมชาย คีรีชัยพฤกษา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นโรคเกี่ยวกับสมองและมอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกด้วย

จังหวัดเชียงใหม่มีเขตการปกครอง 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน ประชากร 1,746,840 คน สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 388,970 คน จำแนกเป็นผู้สูงอายุ 174,078 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 4,237 คน คนพิการ ทุพพลภาพ 35,494 คน ผู้มีรายได้น้อย 60,142 คนและผู้เดือดร้อนทั่วไป 115,019 คน

ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบรรเทาภัยความเดือดร้อนของราษฎรแล้ว ยังเป็นขวัญ กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว เหล่าพสกนิกรกลุ่มชาติพันธ์ซึ่งร้อยละ90เป็นชาวเขา เช่นเผ่าปกาเกอยอ อีกร้อยละ10เป็นชาวเขาเผ่าม้งลีซอ ชึ่งต่างซาบซึ้งถึงความห่วงใยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ