เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยและบริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล

 • 100,000+

  จำนวนผู้ป่วยต่อปี

 • 100+

  จำนวนโครงการตามพระดำริ

 • 5,000+

  จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์

 • 30

  จำนวนศูนย์การรักษา

โครงการบำเพ็ญพระกุศล

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลด้านสาธารณสุขด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่ออาคารโรงพยาบาลแล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์